Logo Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
Participació Ciutadana
Legislació i documents

LLEI 32/2003, DE 3 DE NOVEMBRE, GENERAL DE TELECOMUNICACIONS http://www.mityc.es/setsi/legisla/teleco/lgt32_03/indice.htm

LLEI 3/1998, D’INTERVENCIÓ INTEGRAL DE L’ADMINISTRACIÓ AMBIENTAL http://www.ruidos.org/Normas/Llei_Catalunya_3_98.htm

DECRET LEGISLATIU 1/2005, TEXT REFÓS DE LA LLEI D’URBANISME http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ca-dleg1-2005.tp.html

Reial Decret 424/2005, sobre les condicions per a la prestació de serveis de comunicacions electròniques, el servei universal i la protecció dels usuaris, http://civil.udg.es/normacivil/estatal/contract/RD424-05.htm

DECRET 305/2006, REGLAMENT DE LA LLEI D’URBANISME, el qual té per objecte desenvolupar el Text refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol. http://www.gencat.net/diari/4682/06198135.htm

DECRET. 136/1999 (MEDI AMBIENT)
http://www20.gencat.cat/docs/Joventut/Documents/Arxiu/Lleure/Decret136_1999.pdf

aquest ha estat modificat pel seguent decret:

DECRET. 143/2003 http://mediambient.gencat.net/cat/el_departament/actuacions_i_serveis/legislacio/prevencio/decret_143_2003.jsp?ComponentID=12869&SourcePageID=4418#1
REIAL DECRET 1066/2001: http://mediambient.gencat.net/Images/43_110256.pdf

La competència executiva de la Generalitat es manifesta en el DECRET 148/2001, DE 29 DE MAIG, d’Ordenació Ambiental de les Instal·lacions de Telefonia Mòbil i altres Instal·lacions de Radiocomunicació. Es pot consultar aquest Decret a l’enllaç següent: http://mediambient.gencat.net/cat/el_departament/actuacions_i_serveis/legislacio/atmosfera/decret_148_2001.jsp

ORDRE. CTE/23/2002
http://www.mityc.es/NR/rdonlyres/7DB615A7-EC86-49C7-8267-6629CB9DF790/0/2Octe2302.pdf

ESCOLA DE PREVENCIÓ I SEGURETAT INTEGRAL (UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA)
http://www.seguridadintegral.org/