Logo Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
Participació Ciutadana
Consell General de Ciutat

El Consell General de Ciutat és un òrgan consultiu i de participació sectorial i territorial, creat en el marc del nou Reglament de participació ciutadana i de conformitat amb el que preveuen els articles 59 i 60 de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Aquest Consell esdevé l’òrgan de màxima representació ciutadana i es crea amb la voluntat d’aprofundir en la democràcia local en compliment del mandat de l’article 9.2 de la Constitució Espanyola.

El Consell General de Ciutat integra i recull la pluralitat de grups i interessos de la ciutat. Es fonamenta en el principi de responsabilitat compartida,  sobre la base d’una confiança mútua entre entitats ciutadanes i Ajuntament i en l’ideari que emana del nou model de participació ciutadana el qual ha estat consensuat amb un ampli sector d’entitats i de ciutadans i ciutadanes.  

 

COM PUC PARTICIPAR?

Per tal de garantir la funcionalitat i l’equilibri representatiu del Consell  plenari, les entitats legalment constituïdes que sol·licitin integrar-s’hi hauran de reunir els següents requisits :

  • Que siguin de segon nivell, és a dir unions d’entitats, o bé que acreditin com a mínim en el darrer any, activitats continuades d’àmbit i impacte ciutadà que reportin beneficis socials, culturals i/o econòmics.
  • Que, d’existir entitats de característiques i finalitats similars, anomenin un representant comú. 
  • Que les persones que hagin de representar les entitats o grups d’entitats siguin proposades nominalment pels òrgans de decisió dels propi col·lectius.

Les persones interessades en assistir a les sessions plenàries com a públic ho poden fer, de la mateixa manera que els ciutadans i ciutadanes que assisteixen als Plens Municipals.

 

CONTACTE