Logo Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
Participació Ciutadana
El Reglament Intern del Consell General de Ciutat
descàrrega document

TÍTOL  I.   DISPOSICIONS GENERALS

Article 1r

1. El Consell General de Ciutat és un òrgan consultiu i de participació sectorial i territorial, creat en el marc del nou Reglament de participació ciutadana (article 31) i de conformitat amb el que preveuen els articles 59 i 60 de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

2. Aquest Consell esdevé l’òrgan de màxima representació ciutadana i es crea amb la voluntat d’aprofundir en la democràcia local en compliment del mandat de l’article 9.2 de la Constitució Espanyola que atribueix als poders públics l’obligació de promoure les condicions perquè la llibertat  i la igualtat  de les persones i dels grups en què s’integren siguin reals i efectives, remoure els obstacles que n’impedeixin o en dificultin la plenitud i facilitar la participació de tota la ciutadania  en la vida política, econòmica, cultural i social, i de l’article 23 que regula el dret a la participació ciutadana en els afers públics. 

3. El Consell General de Ciutat integra i recull la pluralitat de grups i interessos de la ciutat. Es fonamenta en el principi de responsabilitat compartida,  sobre la base d’una confiança mútua entre entitats ciutadanes i Ajuntament i en l’ideari que emana del nou model de participació ciutadana el qual ha estat consensuat amb un ampli sector d’entitats i de ciutadans i ciutadanes.  

4. El Consell General de Ciutat es constitueix amb la finalitat de promoure la participació estable de tots els sectors socials en el debat sobre la planificació estratègica de la ciutat, d’integrar la pluralitat i d’englobar el conjunt d’òrgans participatius de la ciutat.

5. Els objectius generals d’aquest Consell són:

a. Esdevenir espai de trobada i de debat dels diferents agents socials per arribar al consens ciutadà respecte dels temes estratègics de ciutat.

b. Propiciar dinàmiques i processos que reforcin la confiança mútua entre administracions i ciutadania  tot respectant l’autonomia de les parts i fent prevaler, sempre que sigui possible, la presa de decisions per consens.  

c. Promoure iniciatives i estratègies per la definició de la Santa Coloma del present i del futur les quals tindran el caràcter de recomanació tant pels programes i actuacions de l’administració com pels de les entitats.

d. Esdevenir un òrgan consultiu de ciutat que disposi d’instruments que garanteixin la seva funcionalitat, operativitat i continuïtat com ara l’observatori de la participació ciutadana i/o la creació de comissions per a temes determinats.

6. Els acords d’aquest Consell hauran de ser considerats tant en els programes i actuacions de l’Administració com en els de les entitats.

Article 2n

1. Són funcions del Consell General de Ciutat:

a. Elaborar i emetre recomanacions pels temes estratègics de ciutat com són el Pla estratègic, el planejament urbanístic general, els criteris generals dels pressupostos municipals, el programa d’actuació anual i l’anàlisi i seguiment de les polítiques públiques que afecten a la ciutat.

b. Unir esforços en favor de la qualitat de vida a tota la ciutat per tal de superar desequilibris entre barris i entre sectors socials.

c. Vetllar pel manteniment i continuïtat de l’observatori de la participació ciutadana com a instrument actiu per la innovació dels mecanismes i pràctiques de la democràcia participativa.  

d. Fomentar l’associacionisme i la interrelació ciutadana, i propiciar la participació i representació de tots els sectors de la ciutat, tot proposant, quan calgui, sondeigs d’opinió, debats i consultes populars.  

e. Promoure la funcionalitat i la coordinació operativa, a través de la Comissió Permanent, dels grups de treball que es creïn tant en el mateix marc del Consell com en la resta d’òrgans de participació d’acord amb el que estableixen els articles 29.5 i 30.4 del Reglament de participació ciutadana.  

f. Altres funcions que li siguin encomanades pels òrgans de govern municipal. 

TÍTOL  II.   ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT

Article 3r

Són òrgans del Consell:

  • La Presidència i les Vicepresidències
  • El Consell Plenari
  • La Comissió Permanent

Capítol I.  De la Presidència i les Vicepresidències

Article 4t

1. La Presidència correspondrà a l’alcalde/ssa.

2. A la Presidència pertoca convocar totes les sessions del Plenari i utilitzar el vot de qualitat en cas d’empat quan les decisions s’hagin de prendre per majoria, d’acord amb el que estableix l’article 29.6 del Reglament de participació ciutadana. A més exercirà totes les atribucions que el Plenari li delegui.

Article 5è

1. Les Vicepresidències del Consell són les de les Tinències d’Alcaldia de les Àrees en què estigui organitzat l’Ajuntament i, en nombre de quatre, les ostentades per ciutadans i ciutadanes membres del Consell designats per l’alcalde/ssa. 

2. La Vicepresidència primera serà exercida per la Tinència d’Alcaldia que tingui delegació sobre els serveis a la persona. Li correspondrà presidir la Comissió Permanent del Consell, dur a terme funcions de col·laboració i assistència a la Presidència, substituir-la en supòsits d’absència, i assumir les funcions que li delegui.

Capítol II.  Del Consell Plenari

Article 6è

1. El Consell Plenari és l’òrgan de màxima representació del Consell General de Ciutat.

2. El nombre de representants de la ciutadania equivaldrà com a mínim a dos terços del total dels membres amb dret a vot.

3. Integren el Consell Plenari, a més de la Presidència i Vicepresidències ostentades per membres del Consistori:

a. Els regidors/res ponents de l’Ajuntament. 

b. Un regidor/a de cada grup polític municipal. Els grups que formin part del govern es consideraran ja representats pels càrrecs dels dos apartats anteriors.

c. El Defensor del ciutadà.

d. Un representant de cadascun dels Consells d’àmbit temàtic i dels Consells de Districte.

e. Representats de les entitats ciutadanes dels diversos àmbits com el sòciocultural, el territorial, l’urbanístic i de la sostenibilitat, l’econòmic, el professional, el polític, el sindical, el de la recerca i la investigació i el del benestar social en les vessants de la salut, l’educació, la solidaritat, el lleure i l’esport.

f. Ciutadans i ciutadanes a títol individual majors de 16 anys, seleccionats aleatòriament del Padró Municipal d’Habitants, en nombre igual per a cada gènere,  amb un total equivalent a un 20% dels representants d’entitats.

g. Personalitats de la ciutat de reconegut prestigi, en nombre equivalent al 10% dels representants d’entitats

h. Podran assistir, només amb dret de veu, professionals i experts/es i tècnics/ques directius de les àrees i altres responsables operatius quan les temàtiques a tractar així ho requereixin.

i. També, només amb dret de veu, podran participar representants d’altres administracions.

j. Actuarà com a Secretari un tècnic municipal de l’àmbit de Participació Ciutadana.

4. Per tal de garantir la funcionalitat i l’equilibri representatiu del Consell  plenari, les entitats legalment constituïdes que sol·licitin integrar-s’hi hauran de reunir els següents requisits

  • Que siguin de segon nivell, és a dir unions d’entitats, o bé que acreditin com a mínim en el darrer any, activitats continuades d’àmbit i impacte ciutadà que reportin beneficis socials, culturals i/o econòmics.
  • Que, d’existir entitats de característiques i finalitats similars, anomenin un representant comú. 
  • Que les persones que hagin de representar les entitats o grups d’entitats siguin proposades nominalment pels òrgans de decisió dels propi col·lectius.

5. Les entitats representades al Consell podran proposar una persona suplent de la titular per substituir-la en les absències. La convocatòria de les reunions només es farà a nom de la persona titular que s’encarregarà de comunicar la seva absència i l’assistència de la persona suplent.

6. Les persones del Consell que no tinguin la condició de regidors/es en  seran membres per un període de dos anys que podrà prorrogar-se per uns altres dos si així hi estan d’acord els propis interessats i, en cas que representin a entitats o sectors d’entitats, els propis col·lectius representats.  

7. La incorporació de representants de noves entitats al Consell  s’acordarà pel  Consell Plenari.

Article 7è

1. Són funcions del Plenari les relacionades en l’article 2n de les presents normes.

2. Són també funcions del Plenari vetllar per l’assoliment dels objectius del Consell,  aprovar-ne el pla d’actuació i l’informe anuals i crear els grups de treball necessaris.

Article 8è

1. El plenari del Consell celebrarà dues sessions ordinàries l’any.  Una sobre anàlisi de l’estat de la ciutat i avaluació de les actuacions i una altra sobre planificació. Aquestes reunions han de permetre la participació en la redefinició de línies i propostes d’actuació.

També es podran convocar sessions extraordinàries ja sigui a iniciativa de la presidència o d’un terç dels membres amb dret de vot.

Article 9è

El plenari del Consell es constitueix vàlidament amb l’assistència mínima de la meitat del seu nombre legal de membres amb dret de vot en primera convocatòria i, en segona, d’un terç d’aquest nombre.

És necessària igualment l’assistència de les persones que ocupin la Presidència i la Secretaria o de les qui, en cada cas, les substitueixin. 

Article 10è

1. Les sessions del Plenari del Consell són públiques i s’hauran de convocar per escrit,  acompanyades de l’ordre del dia corresponent i de la documentació adequada, amb una antelació mínima de 15 dies hàbils, excepte l’extraordinària, que es convocarà almenys dos dies hàbils abans.

2. Sempre que l’ordre del dia inclogui temes d’especial interès ciutadà es procurarà que s’hagin tractat prèviament amb suficient amplitud en grup de treball o en Comissió Permanent o en algun altre òrgan de participació ciutadana. La documentació pertinent es trametrà  com a mínim 15 dies abans de la sessió, fora del cas de les convocatòries extraordinàries.

Article 11è

Els acords o resolucions del Consell Plenari s’adoptaran sempre que sigui possible per consens. Si aquest no és possible els acords es prendran per majoria i se’n faran constar els vots particulars.

Capítol III.  De la Comissió Permanent

Article 12è

1. La Comissió Permanent és l’òrgan de continuïtat del Consell General de Ciutat.

2. La Comissió Permanent estarà integrada per la Presidència,  les Vicepresidències (les quatre polítiques i les quatre ciutadanes), un nombre de set representants de les entitats ciutadanes i vuit representants ciutadans dels òrgans de participació sectorial o territorial. També en podrà formar part, només amb dret de veu, un nombre màxim de sis tècnics, un d’ells el secretari del Consell, i dos persones expertes.

3. Per garantir la corresponsabilitat  de totes les entitats i membres del Consell amb dret de vot, cada dos anys s’alternaran a la Comissió Permanent les representacions ciutadanes.

4. La Comissió Permanent és l’òrgan responsable d’articular els mecanismes que possibilitin les funcions que té encomanades el Consell, i particularment:   

a. Elaborar les propostes de resolució i els informes sobre les matèries que són competència del Plenari.

b. Impulsar i dinamitzar les tasques dels diferents grups de treball, fent-ne el seguiment, especialment pel que fa a l’elaboració de propostes. 

c. Coordinar el treball del conjunt d’òrgans que conformen el model de participació ciutadana.

Article 13è

La Comissió Permanent celebrarà una sessió ordinària per trimestre, i les extraordinàries que estimi oportunes a proposta de la Presidència o d’un terç de les persones membres.

Article 14è

1. La Comissió Permanent podrà proposar al Consell la creació de grups de treball per a temes determinats, en els quals podran ser presents altres membres de les entitats del Plenari.

2. Entre els temes a tractar pel Consell, en l’ordre que el propi òrgan decideixi d’acord amb les necessitats i demandes ciutadanes, s’indiquen els següents:

a) La promoció d’activitats i serveis especialment per a la infància i la joventut, la gent gran i les persones amb discapacitats.

b) L’impuls del civisme, la convivència i l’acceptació de la diversitat que es mostra en el respecte entre les persones i vers els espais públics.

c) La formació i l’educació amb igualtat d’oportunitats en les diferents etapes de la vida, tot incorporant les noves tecnologies.

d) Els projectes estratègics de ciutat relacionats amb la millora del medi ambient urbà i natural.

e) La seguretat ciutadana

f)  Els pressupostos i el finançament municipal en el marc metropolità.

g) Equilibri i cohesió entre barris que comporta intervencions urbanístiques, transport públic, rehabilitació de l’habitatge.

h) Impulsar la participació de forma continuada.

i) Promoció econòmica i ocupació.

 

Capítol IV. Dels recursos del Consell

Article 15è

1. Una Secretaria Tècnica del Consell realitzarà tasques de suport en tots els temes que tinguin relació amb l’objecte i competències del Consell, especialment pel que fa a l’organització i seguiment dels grups de treball, a l’elaboració de les propostes i recomanacions segons els acords del Plenari i a la comunicació bidireccional amb la ciutadania. Estarà formada per un/a tècnic/a de cada àrea en les que s’estructura l’Ajuntament, un/a director/a de serveis i el/la secretari/a del Consell.

2. En el pressupost municipal es consignarà cada any una partida destinada a les despeses d’organització, de comunicació i d’activitats previstes al pla anual de treball del Consell.

3. Als medis de comunicació es donarà àmplia informació i es recollirà l’opinió i propostes de la ciutadania respecte de les sessions, temes i activitats del Consell de Ciutat tant pel que fa al Plenari i a la Permanent com als grups de treball.

 

Disposició addicional primera.

En tot allò no previst per aquestes normes correspon a la Presidència adoptar la decisió que consideri més adequada, d’acord amb els criteris generals que les inspiren i tenint en compte el Reglament de Participació Ciutadana. En aquests supòsits el Plenari, en la sessió següent, en realitzarà la ratificació i,  si fos necessari,  elevarà al Ple Municipal la corresponent proposta de modificació d’aquest Reglament intern. 

 

Disposició transitòria primera.

La Comissió cívica que ha participat en l’elaboració del present Reglament participarà també en el procés de constitució  del primer Consell Plenari de Ciutat i presentarà la proposta de membres a nomenar per part de l’Alcalde , d’acord amb el que estableix l’article 6è., amb caràcter provisional, fins que es perfeccionin processos d’elecció en el sí dels diversos col·lectius  en el termini màxim d’un any.   

 

Disposició transitòria segona.

L’adscripció inicial a la Comissió Permanent es realitzarà tenint en compte el propi oferiment de les entitats i de les persones a títol individual tot respectant el nombre i composició que s’assenyalen a l’article 12è.