Logo Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
Participació Ciutadana
El Reglament dels Consells de Districte
descàrrega document

TÍTOL 1. DISPOSICIONS GENERALS

 

Article 1r

El Consell de Districte és un òrgan consultiu i de participació territorial, creat en el marc del Reglament de participació ciutadana (article 34) i de conformitat amb el que preveu l’article 62 del decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya.

Aquest Consell esdevé l'òrgan de representació territorial i es crea amb la voluntat d'aprofundir en la democràcia local en compliment del mandat de l'article 9.2 de la Constitució Espanyola que atribueix als poders públics l'obligació de promoure les condicions perquè la llibertat i la igualtat de les persones i dels grups en què s'integren siguin reals i efectives, remoure els obstacles que n'impedeixin o en dificultin la plenitud i facilitar la participació de tota la ciutadania en la vida política, econòmica, cultural i social, i de l'article 23 que regula el dret a la participació ciutadana en afers públics.

El Consell de Districte integra i recull la pluralitat de grups i interessos del territori. Es fonamenta en el principi de responsabilitat compartida, de corresponsabilitat i consens, sobre la base d'una confiança mútua entre entitats, ciutadans i polítics i tècnics i en l'ideari que emana del nou model de participació ciutadana el qual ha estat consensuat amb un ampli sector d'entitats i ciutadans i ciutadanes.

Són objectius del Consell de Districte:

a. Esdevenir espai de trobada i de debat dels diferents agents socials per arribar al consens ciutadà respecte dels temes estratègics del territori.

b. Fomentar l'associacionisme i la interrelació ciutadana, i propiciar la participació i representació de tots els sectors del territori.

c. Delimitar els temes que són objecte del Consell per tal que els objectius siguin assolibles i avaluables: el marc de referència operatiu es el territori, que preferentment haurà de coincidir amb el districte i els temes a contemplar són aquells que estan més pròxims a la realitat del ciutadà/na i que per la seva dimensió es possible siguin estudiats i resolts en el marc del Consell.

d. Abordar des de diferents perspectives la gestió d'allò que es quotidià i que te una relació directa en el benestar de la població.

e. Concretar en dos grans eixos interrelacionats el dia a dia: persones amb persones (convivència) i persones amb el  medi.

Reparació, reposició, neteja, hàbits, relacions socials, solidaritat, integració i  cohesió social seran objectius específics a treballar.

f. Afavorir la cogestió i la corresponsabilitat dins el marc del Consell i de les seves comissions, tot proposant, quan calgui, sondeigs d'opinió, debats i consultes populars.

g. Esdevenir un instrument per a la comunicació i la cooperació, tot compartint interessos comuns de convivència pacífica i garantir el respecte a l'entorn comunitari.

h. Assegurar una comunicació fluida amb la ciutadania, escoltar i canalitzar les diferents demandes, afavorir la creació i enriquiment de nou teixit associatiu i/o enfortiment de l'existent.

i. Canalitzar els acords del Consell per tal que es puguin contemplar tant en els programes i actuacions de l'Administració com en els de les entitats.

j. Promoure la participació del teixit associatiu així com dels ciutadans i ciutadanes a títol individual.

Article 2n.

1. Funcions del Consell de districte:

a. Plantejar estratègies previ anàlisi del territori i d'acord amb la planificació de la ciutat.

b. Promoure la funcionalitat i la coordinació operativa dels grups de treball que es creïn en el marc del Consell.

c. Convocar sessions de treball monogràfiques no contemplades dins dels programes de treball de les comissions creades per al cas.

d. Seguiment i avaluació dels processos i els resultats.

e. Propiciar la integració dels diferents esforços i cercar la unitat en l'acció per tal de superar reptes comuns sense  substituir en cap cas l'acció i la forma d'actuar de cadascuna de les entitats.

f. Nomenar i/o ratificar bianualment  el/la representant del Consell de Districte en el Consell General de Ciutat.

 

TÍTOL II. ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT

Article 3r.

1. El procediment per constituir el Consell de Districte s'iniciarà amb la proposta per part de l'Ajuntament d'una comissió impulsora, representativa de les entitats del territori, i amb representació municipal.

2. La comissió impulsora reconeix els seus membres i el Reglament intern de funcionament, planteja estratègies de procés, prioritza les accions i possibilita la creació de grups que reflexionin, aportin propostes i cerquin oportunitats i solucions a situacions i/o problemes: neix el Consell de Districte.

3. El Consell podrà convidar, i el Plenari acceptar a qualsevol ciutadà, a títol individual,  interessat per la situació del seu entorn. Cal però limitar a un màxim del 20 % el número de ciutadans individuals respecte del total de representants d'entitats. Les condicions indispensables seran:

 • Ser del barris del districte, o be estar-hi vinculat a través d'alguna entitat o activitat de la zona.
 • Tenir sensibilitat i interès pels afers ciutadans i/o veïnals.
 • Estar obert al diàleg.
 • Cercar el bé comú i defugir interessos partidistes i/o particulars.
 • Tenir sensibilitat vers els col·lectius mes desfavorits a nivell social, econòmic i cultural.

Article 4t.

1. Competències:

 1. La Presidència serà obstentada per el/la regidor/a de Participació Ciutadana o regidor/a en qui delegui l'Alcalde/ssa, és qui convoca els plenaris i te dret a  veu i vot.

Poden assistir-hi altres ponents en funció de l’interès i/o necessitats dels temes a tractar, només amb dret a veu.

 1. La Vice-presidència serà ciutadana, triada per consens del plenari per un període de 2 a 4 anys amb possibilitats de renovació. Té dret a veu i vot i és la persona designada per assistir al Consell General de Ciutat amb l’objectiu d’esdevenir la figura que possibiliti la connexió entre la visió global de ciutat i la visió territorial.
 1. El Plenari que tindrà caràcter permanent i s'anirà avaluant processalment pels propis integrants i per un avaluador extern. Es reunirà de forma trimestral i plantejarà les estratègies de treball i dotarà al Consell dels grups de treball que calguin.
 1. El Consell es dotarà de grups de treball en funció dels emergents que existeixin relacionats amb la millora de la convivència i millora de l'entorn. Treballarà per projectes i existiran fins l’assoliment dels objectius.
 1. Els acords de Consell s’adoptaran per consens. Si aquest no fos possible, els acords s’adoptaran per majoria i es faran constar els vots particulars:
 • 1 vot per entitat membre del Consell
 • 1 vot per servei tècnic de l’Ajuntament membre del Consell
 • 1 vot per ciutadà/na a títol individual membre del Consell

TÍTOL III. RECURSOS DEL CONSELL

Article 5è.

1. Un tècnic/a del Servei de Participació Ciutadana, Infància i Joventut farà les funcions de secretaria del Consell de Districte

2. La Secretaria Tècnica:

 • Un/a tècnic/a de Serveis Municipals
 • Un/a tècnic/a de Serveis Socials
 • Un/a tècnic/a d’Educació  
 • Un/a tècnic/a de l’IME
 • Un/a tècnic/a de Policia Local
 • Un/a tècnic/a de CIAPE / Pla per la Convivència
 • El/la tècnic/a de Participació Ciutadana en el territori
 • Un/a tècnic/a del Servei de Participació Ciutadana, Infància i Joventut

3. La Secretaria Tècnica del Consell realitzarà tasques de suport en tots els temes que tinguin relació amb l'objecte i competències del Consell, especialment pel que fa a l'organització i seguiment dels grups de treball, a l'elaboració de les propostes i recomanacions segons els acords presos. Els seus membres seran nomenats per part del Ple municipal.

En el seu cas i només amb dret a veu poden assistir-hi altres professionals en funció i/o necessitats dels temes a tractar.

4. Les tasques de suport tècnic al seguiment, coordinació, avaluació i millora del procés participatiu, així com les tasques de secretaria, recauran sobre el Servei de Participació Ciutadana, Infància i Joventut.

Marc conceptual