Logo Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
Participació Ciutadana
Ciutat de drets humans

DIRIGIDA ALS HOMES I DONES DE LA CIUTAT


Per què, al llindar del segle XXI, una Carta Europea dels Drets Humans a la Ciutat? La Declaració de  Drets Humans (1948) és universal. No ha estat reforçada i completada per molts altres compromisos que insistien en la protecció de determinats drets de diferent abast? La Convenció Europea (1950) ofereix el que anomenem una garantia jurisdiccional. I tanmateix existeixen nombrosos drets que encara no són “efectius” i els ciutadans tenen moltes dificultats per orientar-se en el laberint dels procediments administratius i jurídics.

Com garantir millor? Com actuar millor)  Com assegurar millor les condicions públiques per a la felicitat privada de cadascun?

Aquí sorgeix la Ciutat.

Perquè arreu on els habitants de les àrees rurals prossegueixen el seu camí cap a les ciutats i on aquestes acullen un gran nombre de ciutadans i ciutadanes de pas, però també i sobretot, estrangers que cerquen la llibertat, el treball i l’intercanvi de coneixements, la ciutat ha esdevingut el futur de l’ésser humà.

La ciutat és,  avui, l’espai de totes les trobades i, per tant, de totes les possibilitats. També és el terreny de totes les contradiccions i de tots els perills: en l’espai urbà de fronteres incertes apareixen totes les discriminacions arrelades a l’atur, la pobresa, el menyspreu de les diferències culturals, mentre que, alhora, s’esbossen i es multipliquen pràctiques cíviques i socials de solidaritat.

La vida a la ciutat també ens imposa actualment l’obligació de precisar millor determinats drets, ja que hi vivim, hi busquem feina, ens hi desplacem. També ens imposa el reconeixement de nous drets: el respecte del medi ambient, la garantia d’una alimentació sana de la tranquil·litat, de les possibilitats d’intercanvi i lleure, etc...

Per fi, davant la crisi que arrasa la democràcia delegada en l’àmbit dels Estats nacionals i la inquietud que provoquen les burocràcies europees, la ciutat apareix com el recurs a un nou espai polític i social.

És aquí on s’obren les condicions per a una democràcia de proximitat. Se’ns presenta l’ocasió perquè tots els ciutadans i ciutadanes participin en la ciutadania: una ciutadania de la ciutat. Si cada dret definit pertany a cadascú, cada ciutadà, lliure i solidari, ha de garantir-lo als altres.

El compromís que adoptem aquí s’adreça a les dones i homes del nostre temps. No pretén ser exhaustiu i el seu abast dependrà de com els habitants de la ciutat el facin seu. Es presenta com un marc de resposta a les expectatives dels ciutadans i ciutadanes, que les ciutats escenifiquen i revelen alhora. Aquesta Carta se situarà per a ells, com també per a aquelles persones que els governen, al nivell de la subsidiarietat que és el de la ciutat, conjunt de punts de suport per reivindicar els seus drets, reconèixer eventuals violacions i donar-hi fi.

Aquests punts de suport s’ofereixen com tantes altres oportunitats per superar les dificultats i conciliar les lògiques, de vegades contradictòries, implantades en la vida mateixa de la ciutat.

Una voluntat: integrar el lligam social, de forma durable, dins l’espai públic.

Un principi: la igualtat.

Un objectiu: l’augment de la consciència política de tots els seus habitants.

Les ciutats sotasignades:

Reconeixent que la Declaració Universal de Drets Humans, el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics, el Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals, el Conveni per a la Salvaguarda dels Drets Humans i les Llibertats Fonamentals, la Carta Social Europea i els altres instruments internacionals per a la protecció dels drets humans s’apliquen als habitants de les ciutats com a qualsevol altra persona;

Recordant que els drets humans són universals, indivisibles i interdependents, que tots els poders públics són responsables de la seva garantia, però que el seu reconeixement i els mecanismes que en permeten l’execució encara són insuficients, sobretot pel que fa als drets socials, econòmics i culturals.

Convençudes que la bona administració de les ciutats exigeix el respecte i la garantia dels drets humans per a tots els habitants de les ciutats sense cap exclusió en la promoció dels valors de cohesió i protecció dels més vulnerables;

Convençudes per aquestes raons de la necessitat de l’existència d’una Carta Europea de Drets Humans a la Ciutat que proclami amb solemnitat i claredat les llibertats públiques i els drets fonametals reconeguts als habitants de les ciutats i el compromís de les autoritats municipals de garantir-los en el respecte de les competències i dels poders que detenten legalment segons els temes de les seves legislacions nacionals respectives;

Inspirades en els valors de respecte de la dignitat de l’ésser humà, de la democràcia local i del dret a una existència que permeti millorar el benestar i la qualitat de vida de tothom.

Assumir els termes de la Carta Europea d’Autonomia Local, segons els quals cal fer l’administració municipal més eficaç i més propera al ciutadà, i seguin les recomanacions del Compromís de Barcelona, signat el 17 d’octubre de 1998 per les ciutats que van participar a la Conferència Europea Ciutats pels Drets Humans, de millorar l’espai públic col·lectiu per a tots els ciutadans i ciutadanes sense distinció de cap tipus;

Han decidit de comú acord assumir els compromisos següents:

 

PART I

DISPOSICIONS GENERALS

Art. I Dret a la Ciutat

1. La ciutat és espai col·lectiu que pertany a tots el seus habitants que tenen dret a trobar-hi les condicions per la seva realització política, social i ecològica, cosa que comporta assumir també deures de solidaritat.

2. Les autoritats municipals fomenten, amb tots els mitjans de què disposen, el respecte de la dignitat de tots i la qualitat de vida dels seus habitants.

Art.II Principi d’igualtat de drets i de no-discriminació

1. Els drets enunciats en aquesta Carta són reconeguts a totes les persones que viuen a les ciutats signatàries, independentment de la seva nacionalitat.

2. Aquests drets són garantits per les autoritats municipals, sense cap discriminació per color, edat, sexe o opció sexual, llengua, religió, opinió política, origen nacional o social o nivell d’ingressos.

Art.III Dret a la Llibertat Cultural, lingüística i religiosa

1. Es reconeix el dret dels ciutadans i ciutadanes a exercir i desenvolupar la llibertat cultural.

2. Tots els ciutadans i ciutadanes tenen el dreta a exercir la seva llibertat lingüística i religiosa. Les autoritats municipals, en col·laboració amb les altres administracions, fan tot allò necessari per tal que els infants de grups lingüístics minoritaris puguin estudiar la llengua materna.

3. La llibertat de consciència i de religió individual i col·lectiva queda garantida per les autoritats municipals a tots els ciutadans i ciutadanes. En el marc de la legislació nacional, les autoritats municipals duen a terme totes les accions necessàries per garantir aquest dret i vetllen per evitar la creació de guetos.

4. En el respecte del laïcisme, les ciutat afavoreixen la tolerància mútua entre creients i no creients, com també  entre les diferents religions.

5. Les autoritats municipals conreen la història de la seva població i respecten la memòria dels difunts, tot assegurant el respecte i la dignitat dels cementiris.

Art.IV Protecció dels col·lectius i ciutadans més vulnerables

1.  Els col·lectius i ciutadans i ciutadanes més vulnerables tenen dret a gaudir de mesures específiques de protecció.

2. Les persones discapacitades gaudeixen d’una assistència municipal particular. Se’ls han d’adaptar els habitatges, els llocs de treball i de lleure. Els transports públics han de ser accessibles a tothom.

3. Les ciutats signatàries adopten polítiques actives de recolzament a la població més vulnerable, garantint a cada persona el dret a la ciutadania.

4.  Les ciutats prenen totes les mesures indispensables per tal de facilitar la integració de tots els ciutadans i ciutadanes sigui quina sigui la causa de la seva vulnerabilitat, i evitar els assentaments de caràcter excloent.

Art.V. Deure de Solidaritat

1. La comunitat local està unida per un deure de solidaritat recíproca. Les autoritats locals hi participen i fomenten el desenvolupament i la qualitat dels serveis públics.

2. Les autoritats municipals afavoreixen la creació de xarxes i associacions de solidaritat entre ciutadans i ciutadanes, i controlaran la bona execució dels deures públics.

Art.VI. Cooperació Municipal Internacional

1. Les ciutats fomenten el coneixement mutu dels pobles i les seves cultures.

2. Les ciutats signatàries es comprometen a cooperar amb les col·lectivitats locals dels països en vies de desenvolupament en els àmbits de l’equipament urbà, la protecció del medi ambient, la salut, l’educació i la cultura, i a implicar-hi el major nombre possible de ciutadans i ciutadanes.

3. Les ciutats inciten en particular els actors econòmics a participar en programes de cooperació per tal d’associar-hi tota la població i desenvolupar un sentiment de solidaritat i de plena igualtat entre els pobles, que vagi més enllà de les fronteres urbanes i nacionals.

Art.VII Principi de Subsidiarietat

1. El principi de subsidiarietat que regeix el repartiment de les competències entre l’Estat, les Regions i les Ciutats ha de ser permanentment acordat per tal d’evitar que l’Estat central i les altres Administracions competents es descarreguin de les seves responsabilitats a les ciutats.

2. Aquesta concertació té l’objectiu de garantir que els serveis públics depenguin del nivell administratiu més proper a la població per tal que siguin més eficaços.

 

PART II  DRETS CIVILS I POLÍTICS DE LA CIUTADANIA LOCAL

Art. VIII Dret a la Participació Política

1. Els ciutadans i ciutadanes tenen el dret de participar en la vida política local mitjançant l’elecció lliure i democràtica dels representants locals.

2. Les ciutats signatàries fomenten l’ampliació del dret de sufragi actiu i passiu en l’àmbit municipal a tots els ciutadans i ciutadanes majors d’edat no nacionals, després d’un període de dos anys de residència a la ciutat.

3. Al marge de les eleccions periòdiques que estan destinades a renovar les instàncies municipals, es fomenta la participació democràtica. A aquest efecte, els ciutadans i ciutadanes i les seves associacions poden accedir als debats públics, interpel·lar les autoritat municipals pel que fa als reptes que afecten l’interès de la col·lectivitat local i expressar les seves opinions, o bé de manera directa mitjançant un “referèndum municipal”, o bé a través de les reunions públiques i l’acció popular.

4. Les ciutats, per tal de salvaguardar el principi de transparència i en conformitat  a les disposicions legislatives dels diferents països, organitzen el sistema de govern i l’estructura administrativa de manera que faci efectiva la responsabilitat dels representants electes envers els ciutadans i ciutadanes, així com també la responsabilitat de l’administració municipal envers els òrgans de govern.

Art.IX. Dret d’Associació, de reunió i manifestació

1. Els drets d’associació, de reunió i manifestació es garanteixen a tothom a les ciutats.

2. Les administracions locals fomenten la vida associativa com a expressió de la ciutadania, en el respecte de la seva autonomia.

3. La ciutat ofereix espais públics per a l’organització de reunions obertes i trobades informals. Garanteix el lliure accés de tothom a aquests espais en el respecte de les normes.

Art.X. Protecció de la Vida Privada i Familiar

1. La ciutat protegeix el dret a la vida privada i familiar i reconeix que el respecte a les famílies, en la diversitat de les seves formes actuals, és un element essencial de la democràcia local.

2. La família, des de la seva formació i sense intervenció en la seva vida interna, gaudeix de la protecció de les autoritats municipals i de facilitats, en particular en l’àmbit de l’habitatge. Les famílies més desfavorides disposen doncs d’ajuts financers, com també d’estructures i serveis per a l’assistència a la infància i la vellesa.

3. Les autoritats municipals desenvolupen polítiques actives per vetllar per la integritat física dels membres de les famílies i encoratgen la desaparició dels maltractaments en el seu si.

4. En el marc del respecte de la llibertat d’elecció en l’àmbit educatiu, religiós, cultural i polític, les autoritats locals adopten totes les mesures necessàries per protegir la infància i la joventut i afavorir l’educació sobre les bases de la democràcia, la tolerància i la possibilitat de plena participació en la vida de la ciutat.

5. Les autoritats locals creen les condicions adients a fi que els infants puguin gaudir de la seva infantesa.

Art.XI Dret a la informació

1. Els ciutadans i ciutadanes tenen dret a ser informats de tot allò que pertoca a la vida social, econòmica, cultural i administrativa local. Els únics límits són el respecte de la vida privada de les persones i la protecció de la infància i la joventut.

2. Les autoritats municipals ofereixen els mitjans perquè la circulació d’informació que afecti la població sigui accessible, eficaç i transparent. A aquest efecte, desenvolupen l’aprenentatge de les tecnologies informàtiques, el seu accés i la seva actualització periòdica.

Art.XII Dret general als serveis públics de protecció oficial

1. Les ciutats signatàries consideren les polítiques socials com a part central de les polítiques de protecció dels Drets Humans i es comprometen a garantir-los en el marc de les seves competències.

2. Es reconeix el dret dels ciutadans i ciutadanes a accedir lliurement als serveis municipals d’interès general. Amb aquesta finalitat, les ciutats signatàries s’oposen a la comercialització dels serveis personals d’ajuda social i vetllen perquè existeixin un serveis essencials de qualitat a preus acceptables en altres sectors dels serveis públics.

3.  Les ciutats signatàries es comprometen a desenvolupar polítiques socials especialment destinades als més desfavorits, com a forma de rebuig a l’exclusió i en la recerca de la dignitat humana.

Art. XIII Dret a l’educació

1. Els ciutadans i ciutadanes gaudeixen del dret a l’educació. Les autoritats municipals faciliten l’accés a l’educació elemental dels infants i els joves en edat escolar. Encoratgen la formació de les persones adultes, en un marc de proximitat i respecte dels valors democràtics.

2. Les ciutats contribueixen a la posta en disposició de tothom dels espais i centres escolars, educatius i culturals, en un context multicultural i de cohesió social.

3. Les autoritats municipals contribueixen a augmentar el nivell de ciutadania mitjançant pedagogies educatives, en particular pel que fa a la lluita contra el sexisme, el racisme, la xenofòbia i la discriminació, tot implantant principis de convivència i hospitalitat.

Art.XIV Dret al treball

1. Els ciutadans i ciutadanes tenen dret a exercir activitats remunerades, mitjançant un lloc de treball digne que garanteixi la seva qualitat de vida.

2. Les autoritats municipals, en la mesura de les seves possibilitats, contribueixen a assolir la plena ocupació. Per tal de fer efectiu el dret al treball, les ciutats signatàries afavoreixen el punt d’equilibri entre l’oferta i la demanda d’ocupació i encoratgen l’actualització i la requalificació dels treballadors mitjançant la formació continuada. Desenvolupen accions accessibles a les persones a l’atur.

3. Les ciutats signatàries es comprometen a no firmar cap contracte municipal sense introduïr-hi una clàusula que rebutgi el treball il·legal, tant si es tracta de treballadors nacionals com estrangers, de persones en situació tant regular com irregular en relació amb les lleis nacionals, com també clàusules que rebutgin el treball dels infants.

4. Les autoritats municipals desenvolupen, en col·laboració amb les altres institucions públiques i les empreses, mecanismes per garantir la igualtat de tots i totes davant el treball, per impedir qualsevol tipus de discriminació per motius de nacionalitat, sexe, opció sexual, edat o discapacitació, pel que fa al salari, les condicions de treball, al dret de participació, a la promoció professional i a la protecció contra l’acomiadament. Les autoritats municipals encoratgen la igualtat en l’accés de les dones al treball mitjançant la creació de llars d’infants i d’altres mesures, i la igualtat en l’accés de les persones discapacitades, mitjançant la creació dels equipaments adients.

5. Les autoritats municipals afavoreixen la creació de llocs de treball protegits per a les persones que han de tornar a inserir-se dins la vida professional. En particular, les autoritats municipals encoratgen la creació de llocs de treball relacionats amb els nous jaciments d’ocupació i les activitats que tenen un benefici social: serveis a les persones, medi ambient, prevenció social i educació per a adults.

Art.XV Dret a la Cultura

1.  Els ciutadans i ciutadanes tenen dret a la cultura en totes les seves expressions, manifestacions i modalitats.

2. Les autoritats locals, en cooperació amb les associacions culturals i el sector privat, encoratgen el desenvolupament de la vida cultural urbana en el respecte de la diversitat. Es posen a la disposició dels ciutadans i ciutadanes espais públics adients per a les activitats culturals i socials en condicions d’igualtat per a tothom.

Art. XVI Dret a l’Habitatge

1. Tots els ciutadans i ciutadanes tenen dret a un habitatge digne, segur i salubre.

2. Les autoritats municipals vetllen per l’existència d’una oferta adient d’habitatge i d’equipaments de barri per a tots els ciutadans i ciutadanes, sense distinció deguda al nivell d’ingressos. Aquests equipaments han de disposar d’estructures d’acolliment per als sense sostre que puguin garantir la seva seguretat i dignitat, com també d’estructures per a les dones víctimes de violència, en particular de violència  domèstica, de maltractaments, i per a les que intenten fugir de la prostitució.

3. Les autoritats municipals garanteixen el dret dels nòmades a residir en la ciutat en condicions compatibles amb la dignitat humana.

Art.XVII Dret a la salut

1. Les autoritats municipals afavoreixen l’accés en igualtat de tots els ciutadans i ciutadanes, a l’atenció i prevenció sanitària.

2. Les ciutats signatàries, per mitjà d’accions en l’àmbit econòmic, cultural, social i urbanístic contribueixen de manera global a promoure la salut de tots els seus habitants amb la seva participació activa.

Art.XVIII Dret al medi ambient

1. Els ciutadans i ciutadanes tenen el dret a un medi ambient sa que cerqui la compatibilitat entre desenvolupament econòmic i equilibri mental.

2. Amb aquesta finalitat, les autoritats municipals adopten, sobre la base del principi de precaució, polítiques de prevenció de la contaminació (incloent-hi la contaminació acústica), d’estalvi de l’energia, de gestió, de reciclatge, reutilització i recuperació dels residus; amplien i protegeixen els espais verds de les ciutats.

3. Les autoritats municipals executen totes les accions necessàries per tal que els ciutadans i ciutadanes apreciïn, sense degradar-lo, el paisatge que envolta i configura la ciutat i, per tal que siguin consultats sobre les modificacions que el puguin alterar.

4. Les autoritats municipals desenvolupen una educació específicament orientada envers el respecte de la natura, en particular per als infants.

Art.XIX. Dret a un Urbanisme Harmoniós i sostenible

1. Els ciutadans i ciutadanes tenen dret a un desenvolupament urbanístic ordenat que garanteixi una relació harmoniosa entre l’hàbitat, els serveis públics, els equipaments, els espais verds i les estructures destinades als usos col·lectius.

2. Les autoritats municipals duen a terme, amb la participació dels ciutadans i ciutadanes, una planificació i una gestió urbanes que assoleixin l’equilibri entre l’urbanisme i el medi ambient.

3. En aquest marc, es comprometen a respectar el patrimoni natural natural, històric, arquitectònic, cultural i artístic de les ciutats i a promoure la rehabilitació i la reutilització del patrimoni construït, per tal de reduir les necessitats pel que fa a les noves construccions i al seu impacte en el territori.

Art.XX. Dret a la circulació i la tranquil·litat a la ciutat

1. Les autoritats locals reconeixen el dret dels ciutadans i ciutadanes a tenir mitjans de transport compatibles amb la tranquil·litat a la ciutat. A aquest efecte, afavoreixen transports públics accessibles a tothom segons un pla de desplaçaments urbans i interurbans. Controlen el tràfic automobilístic i garanteixen la seva fluïdesa  tot respectant el medi ambient.

2. El municipi controla rigorosament l’emissió de sorolls i vibracions de tot tipus. Defineix les àrees completament reservades, o reservades en determinats moments, als vianants i encoratja l’ús dels vehicles no contaminants.

3. Les ciutats signatàries es comprometen a assignar els recursos necessaris per fer efectius aquests drets i, si s’escau, recorren a formes de col·laboració econòmica entre entitats públiques, empreses privades i la societat civil.

Art.XXI. Dret al lleure

1. Els governs locals reconeixen el dret dels ciutadans i ciutadanes a disposar de temps lliure.

2. Les autoritats locals garanteixen l’existència d’espais lúdics de qualitat oberts a tots els infants sense discriminació.

3. Les autoritats municipals faciliten la participació activa en l’esport i fan possible que les instal·lacions necessàries per la pràctica esportiva estiguin a la disposició de tots els ciutadans i ciutadanes.

4. Les autoritats municipals encoratgen un turisme sostenible i vetllen per l’equilibri entre l’activitat turística de la ciutat, i el benestar social i ambiental dels ciutadans i ciutadanes.

Art.XXII. Drets dels consumidors

Les ciutats vetllen, en els límits de les seves competències, per la protecció dels consumidors. A aquest efecte, i pel que fa als productes alimentaris, garanteixen o fan garantir el control dels pesos i les mesures, de la qualitat, la composició dels productes i l’exactitud de les informacions, com també les dates de caducitat dels aliments.

PART IV  ELS DRETS RELATIUS A L’ADMINISTRACIÓ DEMOCRÀTICA LOCAL

Art. XXIII. Eficàcia dels Serveis Públics

1. Les autoritats locals garanteixen l’eficàcia dels serveis públics i la seva adaptació a les necessitats dels usuaris vetllant per evitar qualsevol situació de discriminació o d’abús.

2. Les administracions locals es dotaran d’instruments per a l’avaluació de la seva acció municipal i tindran en compte els resultats d’aquesta avaluació.

Art.XXIV. Principi de Transparència

1. Les ciutats signatàries garanteixen la transparència de l’activitat administrativa. Els ciutadans i ciutadanes han de poder conèixer els seus drets i obligacions polítiques i administratives mitjançant la publicitat que es fa de les normes municipals, que han de ser comprensibles i actualitzades de forma periòdica.

2. Els ciutadans i ciutadanes tenen dret a disposar d’una còpia dels actes administratius de l’administració local que els afecten, llevat dels casos en què existeixen obstacles d’interès públic o en relació amb el dret a la vida privada de terceres persones.

3. L’obligació de transparència, publicitat, imparcialitat i no-discriminació de l’acció dels poders municipals s’aplica a:

  • La conclusió dels contractes municipals arran de l’aplicació d’una gestió rigorosa de la despesa municipal.
  • La selecció de funcionaris, empleats i treballadors municipals en el marc del principi de mèrits i competències.

4.       Les autoritats locals garanteixen la transparència i el control rigorós de l’ús dels fons públics.

PART V . MECANISMES DE GARANTIA DELS DRETS HUMANS DE PROXIMITAT

Art. XXV. Administració de Justícia Local

1. Les ciutats desenvolupen polítiques de millora de l’accés dels ciutadans i ciutadanes al Dret i a la Justícia.

2. Les ciutats signatàries afavoreixen la solució extrajudicial dels conflictes civils, penals, administratius i laborals, mitjançant la implantació de mecanismes públics de conciliació, transacció, mediació i arbitratge.

3. Si s’escau, la justícia municipal, exercida pels jutges de pau independents –homes de bé-, elegits pels ciutadans i ciutadanes o pels governants locals, té la competència de resoldre en equitat els conflictes que oposen els ciutadans i ciutadanes i l’administració municipal i que presenten caràcter de recurs.

Art.XXVI. Policia de Proximitat

Les ciutats signatàries fomenten el desenvolupament de cossos de policia de proximitat altament qualificats, amb missions “d’agents de seguretat i convivència”. Aquests  agents apliquen polítiques preventives contra els delictes i actuen com una policia d’educació cívica.

Art. XXVII. Mecanismes de Prevenció

1. Les ciutats signatàries implanten en el seu territori mecanismes preventius:

  • Mediadors socials o de barri, en particular a les àrees més vulnerables;
  • Ombudsman municipal o defensor del poble com a institució independent i imparcial.

2. Per tal de facilitar l’exercici dels drets inclosos en aquesta Carta i sotmetre al control de la població l’estat de la seva concreció, cada ciutat signatària crea una comissió d’alerta constituïda per ciutadans i ciutadanes que s’encarregarà de l’avaluació de l’aplicació de la Carta.

Art. XXVIII. Mecanismes Fiscals i Pressupostaris

1. Les ciutats signatàries implanten en el seu territori mecanismes previsions dels ingressos i les despeses puguin fer efectius els drets enunciats en aquesta Carta. Poden implantar a aquest efecte un sistema de “pressupost participatiu”. La comunitat de ciutadans i ciutadanes, organitzada en assemblees de barris o sectors o fins i tot en associacions, podrà d’aquesta manera expressar la seva opinió sobre el finançament de les mesures necessàries per a la realització d’aquests drets.

2. Les ciutats signatàries es comprometen, en nom del respecte de la igualtat de tots els ciutadans i ciutadanes davant les càrregues públiques, a no permetre que els àmbits o activitats de la seva competència escapin a la legalitat en matèria social, fiscal, ambiental o de qualsevol altre ordre; i actuen de manera que les àrees d’excepció a la legalitat desapareguin allà on existeixen.

DISPOSICIÓ FINAL . VALOR JURÍDIC DE LA CARTA I MECANISMES D’APLICACIÓ

1. Un cop adoptada, la Carta romandrà oberta a la signatura individualitzada de totes les ciutats que s’adhereixin a aquest compromís.

2. Les ciutats signatàries incorporen dins l’ordenament local els principis i les normes, com també els mecanismes de garantia, establerts en aquesta Carta i en fan menció explícita en els fonaments jurídics dels actes municipals.

3. Les ciutats signatàries reconeixen el caràcter de dret imperatiu general dels drets enunciats en aquesta Carta i es comprometen a rebutjar o denunciar qualsevol acte jurídic, en particular qualsevol contracte municipal, les conseqüències del qual serien un obstacle per al compliment dels drets reconeguts o serien contràries a la seva realització, i a actuar de manera que els altres subjectes de dret reconeguin així el valor jurídic superior d’aquests drets.

4. Les ciutats signatàries es comprometen a reconèixer aquesta Carta mitjançant la menció expressa a totes les seves ordenances municipals, com a primera regla jurídica vinculant de la ciutat.

5. Les ciutats signatàries es comprometen a crear una comissió encarregada d’establir cada dos anys una avaluació de l’aplicació dels drets reconeguts per la Carta i a fer-la pública.

6. La Reunió de la Conferència Ciutats pels Drets Humans, constituïda com a assemblea plenària de les ciutats signatàries, decidirà implantar un mecanisme de seguiment adient per tal de verificar la recepció i acompliment d’aquesta Carta per les ciutats signatàries.

DISPOSICIONS ADICIONALS

PRIMERA

Les ciutats signatàries es comprometen a actuar davant els seus Estats de manera que les legislacions nacionals permetin la participació dels ciutadans i ciutadanes residents no nacionals en les eleccions municipals, en el sentit expressat a l’Article VIII.2 d’aquesta Carta.

SEGONA

Per tal de permetre el control jurisdiccional dels drets continguts d’aquesta Carta, les ciutats signatàries es comprometen a demanar als seus Estats i a la Unió Europea que completin les declaracions constitucionals de Drets Humans o la Convenció Europea de Drets Humans o la Convenció Europea de Drets Humans.

TERCERA

Les ciutats signatàries elaboraran i executaran Programes Agenda 21, en aplicació dels acords adoptats a la Conferència de l’ONU sobre Medi Ambient i Desenvolupament, que es va celebrar a Rio de Janeiro l’any 1992.

QUARTA

En cas de conflicte armat, les ciutats signatàries vetllaran pel manteniment del govern de la municipalitat, en el respecte dels drets proclamats en aquesta Carta.

CINQUENA

La signatura del representant de la ciutat present el divuit de maig de 2000 a Saint-Denis està subjecta a la seva ratificació pel Ple Municipal , que podrà establir les reserves al text del articulat que consideri adequades.

Fet a Saint-Denis, el divuit de maig de dos mil.