Logo Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
Participació Ciutadana
El Consell dels Infants
descàrrega document

PROJECTE PEDAGÒGIC DE PARTICIPACIÓ INFANTIL

Aquest projecte pedagògic de participació infantil, està inspirat en les propostes del professor Tonucci al seu llibre “La Ciutat dels Infants”.

Les seves iniciatives van en la  línia de repensar l’entorn urbà partint dels ulls dels nens. Com veuen els nens el seu entorn.

Es considera al infant com a ciutadà de ple dret per ajudar a construir una ciutat millor per a tothom.

Es una proposta d’educació en valors que vol sensibilitzar als infants i la comunitat educativa en general, sobre la participació ciutadana.

OBJECTIUS

  • Afavorir el dret del infant a participar en la seva ciutat 
  • Que aquesta participació infantil esdevingui un mitjà educatiu pels infants de la ciutat
  • Fomentar la participació de l’escoles d’infantil i primària tant en la creació com en la dinamització del Consell Municipal dels Infants 

POBLACIÓ

S’adreça a nenes i nens de la ciutat d’edats compreses entre els 10 i 11 anys, es a dir al cicle superior de Primària 

COMPOSICIÓ

Màxim de 30 infants procedents de les aules de 5e. I 6e,  de primària de les escoles de la ciutat.

Cada aula escollirà una nena o nen i l’escola ha de vetllar per que en la representació de les diferents aules hi hagi un equilibri de gènere.

El procediment per escollir als candidats serà decisió dels propis nens.

Cada infant serà conseller durant un període de 2 cursos. Es renova per la sortida dels nens de sisè i l’entrada dels nens de cinquè

COM FUNCIONA EL CONSELL

Una vegada constituït el Consell, amb els diferents representants de les escoles, es reuneix ordinàriament 1 cop al mes, o cada quinze dies, en funció de la temàtica a treballar. Els consellers informen a les seves aules dels temes que s’hi estan treballant i recullen les propostes dels alumnes/ciutadans que representen.

Els temes són escollits pels infants. Vam començar a treballar temes genèrics com “Com milloraries la teva ciutat”, i van sortir els temes mes recurrents com ara la neteja, la mobilitat..., a partir d’aquí els hi vam plantejar la multiculturalitat. Els temes es treballen al consell i a l’aula, amb el suport d’un professor referent que normalment és el tutor.

Cada sessió es convocada per carta al infant, a la família i al tutor corresponent per tal que aquest faciliti l’arribada d’informació dels continguts del consell a la resta d’alumnes de l’aula en les sessions de tutories

Els nens assisteixen als plenaris del Consell acompanyats pels pares. Les sessions es fan a la sala de plens de l’Ajuntament

Dins del Consell s’escullen diferents càrrecs com ara un moderador, un secretari que aixeca l’acta de tots els temes que es parla

A cada convocatòria hi ha l’ordre del dia que, més o menys, ja s’haurà definit a la sessió anterior. De cada sessió es fa l’acta que posteriorment serà enviada a cada participant i també a la Regidoria d’Infància.

La constitució del Consell es fa amb la presencia de l’alcalde i els regidors del consistori, on es planteja el tema que estan treballant. A la clausura també assisteix l’alcalde, diferents regidors i sobre tot el regidor que al que li pertoca el tema, donant-li el document final amb les propostes a l’alcalde que el recull amb el compromís que es tindrà en compte l’opinió del Consell. 

FUNCIONS DEL CONSELL

  • Fer possible el debat i la participació dels infants en la vida de la ciutat 
  • La forma i contingut d’aquesta participació es concreta en el pla anual de treball del consell. Normalment en dos apartats:
  • les aportacions a plans urbanístics i/o d’equipaments
  • la visió dels infants sobre el funcionament general de ciutat: jugar a Sta. Coloma, activitats municipals per a infants, l’esport infantil, les relacions familiars, les relacions amb els adults, el trànsit, la mobilitat etc...

 

L’Ajuntament facilitarà la comunicació entre els infants i els tècnics municipals i valorarà totes les propostes del Consell pel que fa als projectes d’espai o equipaments públics amb un ús infantil intens