Logo Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
Participació Ciutadana
Pla d’Infància i Joventut (PIJ)
descàrrega document

OBJECTIUS GENERALS DEL PLA

a. Promoure els drets definits en la Convenció de las Nacions Unides, tot lent un seguiment de la situació de la infància a la nostra ciutat.

b. Afavorir espais, recursos i activitats que afavoreixin la coneixença, la relació i la concreció dels drets humans (especialment els mes directament relacionats amb infants i joves).

c. Integrar, enfortir i pressupostar les accions dirigides als infants, adolescents i joves que es realitzen des de diversos departaments municipals en coordinació amb les actuacions d’altres institucions i de les pròpies associacions del sector.

d. Ajustar la resposta municipal a la realitat social de la infància i de la joventut, adaptant els espais, equipaments i recursos a les seves necessitats i posant atenció ais canvis, nous col·lectius i tendències.

e. Consolidar i ampliar les actuacions que son competència obligatòria del Municipi.

f. Coordinar i reclamar de les altres administracions l’exercici cabdal de les seves competències en infància i joventut i la dotació de recursos suficients a l’Ajuntament per a activitats delegades o complementàries.

g. Millorar els serveis adreçats a la infància i joventut, mitjançant l'optimitzadó de recursos.

OBJECTIUS ESPECÍFICS DE CADA ÀMBIT

ÀMBIT D’EDUCACIÓ

a. Realitzar les reformes, ampliació i minores en ais centres educatius (CEIPS. ÍES) per tal d’adequar-les a les necessitats educatives i a la realitat actual, per una educació de qualitat.

b. Ampliar l’oferta educativa als infants de 0 a 3 anys: aconseguir de l’administració autonòmica la creació de cinc escoles bressol abans del 2007.

c. Corresponsabilitzar-se en la planificació educativa per la millora de la qualitat de l'escolaritzadó obligatòria i postobligatòria.

d. Incrementar els recursos per tal d’aconseguir el màxim d’èxit en l’obtenció del gradual escolar.

e. Millorar l’orientació i informació educativa

f. Afavorir i prioritzar 1'educació en valors.

g. Promoure la sensibilització, implicació i participació dels pares i mares en l’educació dels Infants i joves.

h. Promoure una formació actualitzada, atractiva i creativa.

i. Millorar l’oferta extraescolar, tenint en compte els grups d’edat

j. Vincular els centres educatius a la ciutat i aconseguir la seva implicació en el treball per un model de ciutat sostenible.

ÀMBITS DE LA COHESIÓ SOCIAL I LA INSERCIÓ LABORAL

a. Minorar el nivell de qualitat deis serveis socials de competència municipal i altres recursos adreçats ais infants i joves.

b. Minorar les seves oportunitats i combatre l’exclusió social.

c. Afavorir el treball conjunt entre els diferents serveis que atenen ais adolescents entre l2 i l8 anys en (unció de les seves necessitats.

d. Mantenir i minorar la qualitat deis serveis de suport social i de formació ocupacional per a la Integració social i laboral deis joves (prioritzant l’accés deis grups de major risc social)

e. Millorar la implicació del món empresarial I associatiu en el camp formatiu.

f. Potenciar polítiques de suport a la joventut en l’accés al mercat laboral.

g. Minorar la motivació i l’orientació professional i laboral des de l’educació formal i no formal.

h. Millorar la difusió i la coordinador entre sis serveis d’orientació professional I de cara ais joves.

i. Afavorir la cohesió social i la convivència a la ciutat

j. Afavorir l’accés a les noves tecnologies, potenciar l’alfabetització digital.

k. Afavorir la creació de recursos que potenciïn la convivència, la complementarietat entre cultures i els diferents grups socials.

ÀMBIT DE LLEURE I LA CULTURA

a. Mantenir i minorar els serveis de competència municipal de les biblioteques, museu i altres equipaments culturals ; ampliar els horaris en el temps de lleure.

b. Promoure la producció artística entre els infants i joves i la seva difusió.

c. Mantenir i minorar les instal·lacions esportives municipals i escolars, possibilitant l’accés a tothom. impulsant l’activitat esportiva d’infants i joves.

d. Promoure les associacions infantis i juvenils I donar suport I assessorament a noves formes de (robada deis joves d’acord amb els seus interessos.

e. Fomentar la convivència intercultural entre els infants i joves i promoure-hi valors de la solidaritat, de la igualtat i del respecte a la persona.

f. Afavorir els valors pedagògics en el lleure especialment el pensament crític, l’educació en valors i l’esforç

g. Potenciar activitats de lleure i cultura que facilitin la relació deis pares I mares amb els seus filis/es.

h. Impulsar el voluntariat juvenil en lots els àmbits possibles.

i. Minorar I ampliar l’accés da tota la població infantil i juvenil a una oferta d’oci, cultura i esportiva de qualitat, especialment els caps de setmana i altres moments de lleure.

j. Promoure espais urbans d’oci i lleure públics per infants, adolescents i joves.

k. Millorar la difusió de l’oferta de lleure i cultura entre els infants i joves de la ciutat i la seva participació en la programació.

ÀMBIT DE LA QUALITAT DE VIDA

a. Promoure la educació per la salut entre la població infantil i juvenil.

b. Defensar el medi ambient i la seva conservació; i sensibilitzar-ne infants i joves.

c Avançar en la transformació de la ciutat per ais infants i que retingui població jove, a fi d’aconseguir un entorn urbá mes habitable.

d. Minorar la política d’habitatge per a joves, tant per que fa a la Informació com a l’accés a l’habitatge.

e. Minorar els espais i mecanismes de participació deis Infants I joves en el disseny de la ciutat.