Logo Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
Participació Ciutadana
Pla d’Acció Cultural (PAC)
descàrrega document

SÍNTESI DE LA DIAGNOSI JUNY 2006

LES PERCEPIONS DE LA CIUTADANÍA

La cultura

 • Reconeixement d’una vitalitat cultural anterior
 • Afebliment del lideratge social
 • Emergència de nous focus creatius
 • Exigència de mes dinamisme cultural
 • Projecció cultura] exterior en creixement
 • Definició d’una imatge de marca

 

La ciutat.

 • Santa Coloma, ciutat d’acollida
 • Ciutat destacada per la seva trajectòria social
 • Ciutat compacta i centralitzada
 • Importància deis canvis i millores
 • La ciutat, de dormitori a residencia!
 • Paper del centre i noves centralitats als barris
 • Vivenda de la proximitat amb Barcelona

 

La societat

 • Absència d’una burgesia impulsora de cultura
 • Societat davant del seu segon gran canvi
 • Uns joves marxen, altres arriben
 • Convivència de cultures durant dècades
 • Orgull de pertinença
 • Els barris com a espai de convivència
 • Societat mosaic... canviant

 

CONCLUSSONS

 • Reptes de futur
 • Ciutat en procés de canvis importants
 • Societat amb trajectòria sòlida i activa
 • Voluntat de millora col·lectiva
 • Capacita! de les persones i les entitats
 • Sorgiment de nous creadors locals
 • Nou impuls institucional
 • Necessitats de renovació en recursos, equipaments, projectes i relacions

 

SÍNTESI DE LES PROPOSTES

UNA CIUTAT QUE APOSTA PER LA CULTURA

 • Situar la cultura al centre de la vida pública
 • Establir un Pacte cultural de ciutat
 • Definir noves formes de gestió

 

UN NOU IMPULS A LA CULTURA

 • Donar suport a la nova creació artística
 • Impulsar la formació i la pràctica artística i cultura] amateur i semi-professional
 • Fer del patrimoni cultural i natural un eix d’actuació prioritari
 • Reforçar la lectura pública
 • Reforçar la difusió cultural

 

UN NOU IMPULS A LA CULTURA

 • Reformular la ciutat com a espai cultural
 • Reinventar els espais culturals per a la cultura
 • Cap a un nou paper de les entitats culturals
 • Cultura i educació, instruments per a la interacció social
 • Fer de la cultura un factor d’acolliment

 

I DE MANERA TRANSVERSAL …

 • Arribar a nous públics per a la cultura