Logo Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
Participació Ciutadana
Consells de centres cívics i casals municipals

El Consell de Centre Cívic i Casal Municipal és un òrgan de participació sectorial i consultiu, contemplat a l’article 11 del Reglament de Participació Ciutadana de 25 de juny de 2002. Aquest Consell esdevé l'òrgan de representació dels espais públics destinats a la vida associativa i cultural dels territoris i es crea amb la voluntat d’aprofundir en la democràcia local. El Consell de Centre Cívic i Casal Municipal es fonamenta en els principis de responsabilitat compartida i subsidiarietat, de corresponsabilitat i consens, sobre la base d'una confiança mútua entre entitats, ciutadania i Administració i en l'ideari que emana del nou model de participació ciutadana el qual ha estat consensuat amb un ampli sector d'entitats i ciutadans i ciutadanes.

Com puc participar?                                      

Els Consells de Centres Cívics i Casals Municipals estan composats per un/una representant de cada una de les entitats que utilitzin l’equipament de manera habitual designats per cada entitat. Dos representants dels usuaris i/o usuàries dels serveis i/o de les activitats del centre escollits aleatòriament del llistat dels mateixos. La presidència del Consell de Centre recau sobre el/la Regidor/a del Servei de Participació Ciutadana. També hi assistirà el/la tècnic/a referent de l’equipament. El/l’Auxiliar Tècnic/a de l’equipament assistirà a les reunions si així ho considera el Consell. Tot això queda recollit a l’article 3r. del Reglament dels Consells de Centres Cívics i Casals Municipals

Llistat dels Consells de Centre

 TERRITORI DEL DISTRICTE I-II

  • CENTRE CÍVIC CAN MARINER, Milà i Fontanals 14-16, telèfon 934663287
  • CASAL MUNICIPAL LLATÍ, Beethoven 11-13, telèfon 933917521
  • CASAL MUNICIPAL RIERA ALTA, Pedrera 8, telèfon 933912223

TERRITORI DEL DISTRICTE III

  • CENTRE CÍVIC CAN FRANQUESA, Menorca s/n, telèfon 933920290
  • CASAL MUNICIPAL OLIVERES, Pep Ventura 1, telèfon 933925647
  • CASAL MUNICIPAL GUINARDERA, Milton 28, telèfon 933925685

TERRITORI DEL DISTRICTE IV

  • CENTRE CÍVIC RIU, Pompeu Fabra 22-24, telèfon 934662452

TERRITORI DEL DISTRICTE V-VI

  • CENTRE CÍVIC RAVAL, Monturiol 20, telèfon 934624000, extensió 3168
  • CASAL MUNICIPAL SAFARETJOS, av. Generalitat 222, telèfon 933856608